strand

Policies och riskmodeller

Låneupphandlingar

Ratingfrågor

Beslutsstöd

Aktiv skuldförvaltning

 

 

VÅRA TJÄNSTER

Policies och riskmodeller
En väl fungerande finansverksamhet kräver ett väl fungerande ramverk som reglerar de riskbegränsningar som är nödvändiga. Att ha en genomarbetad policy godkänd av bolagets styrelse är en grundförutsättning. Vi har lång erfarenhet av att utarbeta anpassade policies för olika typer av verksamheter.

I en aktivt förvaltad portfölj med krav på låga finansiella kostnader pågår en ständig avvägning mellan risk och förtjänstmöjlighet. Vår erfarenhet är att det är en fördel om ränteriskerna löpande mäts och marknadsvärderas. Vi har utarbetat ett koncept som visat sig fungera bra under olika perioder på marknaden.    

Låneupphandlingar
Oavsett om det rör sig om en enkel omförhandling av ett lån eller en mer komplex upphandling av låneramar eller program så kan vi bistå med vår specialistkunskap.
Vårt oberoende gör att vi bara har dig som kund som uppdragsgivare och inga andra lojaliteter. Du kan lita på vår sekretess och att vi hjälper dig att ta fram bästa möjliga villkor.

Ratingfrågor
Har ni tankar på att genomgå en ratingprocess med målsättningen att därefter emittera någon form av marknadsprogram så kan vi hjälpa er hela vägen. Vi kan göra en förutsättningslös genomlysning för att se om det är rimligt att dra igång hela ratingprocessen, medverka vid upphandlandet av back-up faciliteter och vara ett bollplank i kapitalmarknadsfrågor.

Beslutsstöd
För att få nödvändigt stöd vid bevakning av portföljen och vid strategiomläggningar liksom för att mäta och bevaka riskerna så har vi konstruerat ett Excel-baserat beslutstödsystem. När portföljen väl är inlagd beräknas automatiskt olika nyckeltal liksom risken.

Stöd vid aktiv skuldförvaltning
Vi kallar den här tjänsten rådgivningsavtal. Mot en fast månadskostnad tar vi fram allt det underlagsmaterial som en finansavdelning normalt gör. Med en kopia på er lånereskontra hos oss bevakar vi löpande marknadsutvecklingen och föreslår omdispositioner i låneportföljen. Det är givetvis kunden som beslutar och genomför åtgärderna.
Vi gör även omvärlds- och scenarioanalyser och testar olika strategier. Allt för att ge ett så bra beslutsunderlag som möjligt.
För aktiva kunder som vill kunna mäta hur finansförvaltningen presterar i jämförelse med andra företag kan vi bygga upp ett system för benchmarking.

 
 logo